برهان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه برهان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

برهان (واژه)، حجت قاطع و آشكار
برهان (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
برهان (کلمات قرآن)، دلیل قطعی و همواره صادق
برهان (منطق)، مهارتی (صناعتی) در استدلالرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار