برف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا در علوم ذیل کاربرد داشته باشد:

برف (فقه)، آب منجمد سفید رنگی، فرو ریخته شده از آسمان
برف (پدیده جوی)، از پدیده‌های‌ جوی‌ و دارای بحث‌های گوناگون میان طبیعی‌دانان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار