بذر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبذر به تخم گیاه فراهم آمده براى کشت، گفته می شود. از آن در باب هاى زکات، مزارعه و غصب به مناسبت، سخن رفته است.


زمان احتساب نصاب غلّات

[ویرایش]

در اینکه نصاب، در غلات پیش از اخراج هزینه‌هاى انجام گرفته براى کشت و برداشت، در نظر گرفته مى‌شود یا قبل از آن، اختلاف است.
قول اوّل(پیش از اخراج هزینه‌هاى انجام گرفته براى کشت و برداشت، در نظر گرفته مى‌شود)، قول مشهور است. بنابر قول اوّل؛
الف) اگر بذر خریدارى نشده باشد و زکات آن- چنانچه متعلّق زکات بوده- داده شده باشد از مئونه به شمار مى‌رود و مقدار عین یا قیمت زمان تلف (زمان کاشت) آن- بنابر اختلاف در مسئله- از محصول، کسر مى‌شود، چنانچه باقى‌مانده‌ به حد نصاب برسد، زکات آن پرداخت مى‌گردد.
ب) اگر بذر، خریدارى شده باشد در اینکه عین بذر و مقدار آن به عنوان مئونه کسر مى‌شود یا کشاورز، بین کسر عین و قیمت زمان خرید آن، مخیّر است و یا بالاترین قیمت بهاى پرداختى و قیمت فعلى عین، محاسبه و کسر مى‌شود، اختلاف است.

مالکیّت زراعت، در بطلان عقد مزارعه

[ویرایش]

با کشف بطلان عقد مزارعه، زراعت از آن صاحب بذر خواهد بود و به دیگرى- خواه مالک زمین باشد یا زارع- اجرة المثل اجاره ی زمین، ادوات کشاورزى و یا کار انجام شده تعلّق مى‌گیرد.

اختلاف زارع و مالک در مقدار سهم

[ویرایش]

در صورت بروز اختلاف بین زارع و مالک در مقدار سهم هریک از محصول، قول صاحب بذر پس از قسم- به شرط بینه نداشتن طرف دیگر- مقدّم است.

بذر غصبی و مالکیّت گیاه ان

[ویرایش]

گیاه حاصل از بذر غصبى از آن مالک بذر است. برخى قدما تبدیل بذر به گیاه را موجب تلف بذر و غاصب را ضامن مثل آن دانسته‌اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص ۲۳۴- ۲۳۶.    
۲. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۹، ص ۱۶۱- ۱۶۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص ۴۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۷، ص ۳۶.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص ۱۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۸۴ - ۸۵.    


رده‌های این صفحه : زراعت | فقه | معاملات | واژه شناسی
جعبه ابزار