بدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبدن به معنای اندام و تن انسان یا حیوان می باشد که در باب هاى طهارت، صلاة، حج، تجارت، نکاح، صید و ذباحه و حدود از آن سخن رفته است.


وضعیت اعضای بدن در زمان تخلّی

[ویرایش]

۱)مستحب است هنگام تخلی، تمام بدن از دید ناظر محترم، مخفى باشد.
۲)رو و پشت به قبله قرار دادن مقادیم بدن (سینه، شکم و ران ها) هنگام تخلّى حرام است.

دست کشیدن بر بدن در غسل

[ویرایش]

هنگام غسل- اعم از ترتیبی و ارتماسی- باید آب به تمام بدن برسد و کشیدن دست بر بدن در غسل، مستحب است.

مسّ اسامی متبرکه بدون طهارت

[ویرایش]

به قول مشهور مس خطّ قرآن، اسماء خداوند، پیامبر ان و ائمه‌ی معصومین علیهم السّلام؛ یعنى رساندن جایى از بدن به آنها براى کسى که طهارت (وضو یا غسل) ندارد، حرام است.

نجاست بدن میّت

[ویرایش]

بدن میت، پس از مرگ و سرد شدن، نجس مى‌باشد و نجاست آن قبل از سرد شدن، محلّ خلاف است. اکثر فقها قائل به طهارت آن هستند. البتّه پس از اتمام غسل میت، پاک مى‌گردد.

مسّ بدن میت، بعد از سرد شدن

[ویرایش]

مسّ بدن مرده‌ی آدمى، پس از سرد شدن، موجب غسل مس میت مى‌گردد.

بدن میّت و نجاست عارضی

[ویرایش]

در اینکه پاک بودن تمامى بدن میّت از نجاستى که عارض آن شده پیش از غسل میّت، واجب است، یا پاک بودن هر عضو قبل از غسل همان عضو، واجب است و یا پاک شدن آن همراه غسل میّت، کافى است، محلّ بحث مى‌باشد.

میزان پوشش ازار برای بدن میّت

[ویرایش]

سرتاسرى (ازار) در کفن باید تمام بدن میّت را بپوشاند.

نجاست بدن کافر

[ویرایش]

تمام بدن کفّار غیر اهل کتاب و نیز بنابر قول مشهور، کفّار اهل کتاب، حتّى مو و ناخن آنها نجس است.

استقبال بدن به سوی قبله در نماز

[ویرایش]

واجب است در نماز، جلوى بدن به سمت قبله باشد.

پوشش بدن زن در نماز و غیر نماز

[ویرایش]

بر زن واجب است در نماز، تمام بدن خود را- جز وجه و کفّین و قدمین، با اختلافى که در مورد باطن قدمین (کف پا) وجود دارد- بپوشاند. در غیر نماز نیز- جز براى همسر و دیگر محارم- حکم چنین است.

آرامش بدن در نماز

[ویرایش]

آرامش بدن در اذکار و افعال واجب نماز، واجب است و در اذکار مستحب آن، اختلاف مى‌باشد.
[۱۴] العروة الوثقى، ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲


تکیه گاه سنگینی بدن در نماز

[ویرایش]

مستحب است در حال قیام، سنگینى بدن روى هر دو پا باشد.
[۱۵] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷


منظور از استطاعت بدنی در حج

[ویرایش]

استطاعت بدنی به معناى توانایى داشتن و سلامت جسمانى از انواع استطاعت است.
[۱۶] العروة الوثقى، ج۲، ص ۴۵۲


استعمال نوره قبل از احرام

[ویرایش]

نظافت بدن به استعمال نوره و مانند آن پیش از احرام، مستحب است.

ریختن آب زمزم بر بدن قبل از سعی

[ویرایش]

مستحب است حاجی پیش از سعی، از آب زمزم بنوشد و مقدارى نیز بر بدنش بریزد.

معامله بدن انسان

[ویرایش]

بدن انسان، مال محسوب نمى‌شود؛ ازاین‌رو خرید و فروش آن جایز نیست.

نگاه به بدن همسر

[ویرایش]

زن و شوهر مى‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

نگاه به بدن هم جنس

[ویرایش]

انسان مى‌تواند بدون قصد لذّت بجز عورت به بدن محارم ‌خود نگاه کند چنان‌که این حکم درباره‌ی نگاه هر یک از مرد و زن به همجنس خود، جارى است.

استقبال بدن حیوان در ذبح

[ویرایش]

رو به قبله بودن قسمت جلوى بدن حیوان، هنگام ذبح یا نحر، واجب است.

بدن حیوان حلا ل گوشت ذبح شده

[ویرایش]

حیوان حلال گوشت ى که به‌طور صحیح، ذبح یا نحر شده گوشتش حلال و بدنش پاک است؛
[۲۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۴۹۹، م ۲۵۸۳.


بدن حیوان حرام گوشت ذبح شده

[ویرایش]

اگر حیوان حرام گوشت ى- بجز سگ و خوک- ذبح شرعى شود، گوشتش حرام، لیکن به قول مشهور، بدنش پاک است.

توزیع حدّ زنا بر بدن زناکار

[ویرایش]

حد تازیانه- بجز سر، صورت و عورت- بر تمام بدن مردزنا کار، توزیع مى‌شود و بر یک عضو، متمرکز نمى‌شود.

تقسیم واجبات در لسان فقها

[ویرایش]

در کلمات فقها از واجباتى که متعلّق آنها بدن انسان است، مانند نماز، به واجبات بدنی، در مقابل واجبات مالی، تعبیر شده است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲، ص ۶ - ۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۳، ص ۱۰۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۲، ص ۳۱۴.    
۴. مستمسک العروة، ج۳، ص ۴۳- ۴۵.    
۵. مستمسک العروة، ج۱، ص ۳۳۶.    
۶. جواهر الکلام، ج۵، ص ۳۱۱.    
۷. العروة الوثقی، ج۲، ص ۳.    
۸. التنقیح (الطهارة)، ج۸، ص ۲۳۱.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص ۶۳.    
۱۰. مستند الشیعة، ج۱، ص ۱۹۷.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۶، ص ۴۱- ۴۲.    
۱۲. العروة الوثقی، ج۲، ص ۱۰۱.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۸، ص ۱۶۲- ۱۷۱.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۱، ص ۶۴۱- ۶۴۲
۱۵. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۶۵ م ۹۷۷
۱۶. العروة الوثقى، ج۲، ص ۴۵۲
۱۷. جواهر الکلام، ج۱۸، ص ۱۷۵.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۱۹، ص ۴۱۱.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۲۹، ص ۷۱.    
۲۰. مستمسک العروة، ج۵، ص ۲۲۵- ۲۲۶.    
۲۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص ۴۹۹، م ۲۵۸۳.
۲۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص ۱۹۹- ۲۰۱.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۴۱، ص ۳۶۱.    
۲۴. الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص ۴۳۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۸۰‌ - ۸۲.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار