ایضاح الخطاء فی الردع عن الاستبداد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:شیخ محمد باقر بهاری

فهرست مندرجات

۱ - معرفی کتاب
۲ - منبع

معرفی کتاب

[ویرایش]

در بیان و تقبیح رژیم استبدادی است. این کتاب به زبان فارسی است و مؤلف در این کتاب کوشیده است بین مشروطه و مشروعه پیوند برقرار کند.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار