انگشت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانگشت بعنی عضو معروف دست و پا واز آن در بابهای طهارت، صلات، حج، اطعمه و اشربه، حدود، قصاص و دیات سخن رفته است.


نام انگشتها

[ویرایش]

هریک از انگشتان نام خاصّی دارد. انگشت شصت «ابهام»؛ انگشت پس از آن «سبّابه»، «شهادت» و «مسبِّحه»؛ انگشت بعدی «وسطی»؛ انگشت پس از آن «بِنْصِر» و انگشت کوچک «خِنْصِر».

طهارت

[ویرایش]

در تیمّم گشودن انگشتان هنگام زدن آنها بر خاک مستحب است.در گرفتن ناخن، مستحب است از انگشت خنصرِ چپ، شروع و به خنصرِ راست ختم گردد.
انگشت شصت پا از جمله مواضع هفت گانه میّت است که مالیدن حنوط بر آن واجب است.
استحباب نرم کردن انگشتان میت به آرامی درصورت امکان هنگام غسل و نهادن دست با انگشتان باز روی قبر پس از دفن [[]] میّت از دیگر احکام آن است.

صلات

[ویرایش]

وجوب نهادن انگشتان شصت پا بر زمین هنگام سجده،کراهت داخل کردن انگشتان دست در درون یکدیگرو خمانیدن آنها تا صدا برآمدن از آن در حال نمازو استحباب چسبیده بودن آنها در حال تکبیرة الاحرام، قیام،سجده،تشهدو نیز قنوت،جز انگشت شصت، و باز بودن آنها در حال رکوعاز احکام آن است. همچنین داخل کردن انگشتان دست راست در انگشتان خصم از آداب مباهله است.

حج

[ویرایش]

بنابر قول مشهور در رمی جمره مستحب است حاجی سنگ‌ریزه را بر انگشت شصت نهد و با انگشت سبّابه پرتاب کندمستحب است سنگ ریزه رمی جمره به اندازه بند سر انگشت باشد.

اطعمه و اشربه

[ویرایش]

از آداب برداشتن تربت سید الشهداء علیه السّلام از حرم، برداشتن آن با سه انگشت است
غذا خوردن با دو انگشت مکروه، و با سه یا پنج انگشت مستحب است؛چنان‌که لیسیدن انگشتان پس از غذا مستحب است.

حدود

[ویرایش]

حد سرقت، قطع انگشتان دست راست دزد، جز انگشت شصت است.بنابر قول برخی، کودک ِ ممیّز اگر دزدی کند، بار اوّل عفو می‌شود. بار دوم تأدیب می‌گردد. بار سوم سر انگشتانش در حدّی که خون بیاید ساییده می‌شود. بار چهارم سر انگشتانش بریده می‌شود و بار پنجم محکوم به حکم بالغ است.

قصاص

[ویرایش]

بریدن انگشت دیگری موجب ثبوت قصاص و دیه است.

دیات

[ویرایش]

دیه قطع یک انگشت، حتّی بنابر قول مشهور انگشت شصت، یک دهم دیه کامل و دیه قطع یک بند انگشت، یک سوم دیه انگشت است، جز انگشت شصت که دیه هربند آن نصف (یک دوم) دیه انگشت است.
دیه انگشت اضافی، یک سوم دیه انگشت اصلی، و دیه انگشت فلج، یک سوم دیه انگشت سالم است. دیه انگشتی که بر اثر وارد آمدن ضربه فلج شده، دو سوم دیه انگشت سالم است.
دیه قطع انگشتان زن تا سه انگشت همانند مرد، و در بیشتر از آن، نصف مرد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، ج۱، ص۳۸۹.    
۲. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۶، ص۱۵۸.    
۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۷۶.    
۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۰.    
۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۳۱۸.    
۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۴۰.    
۷. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۹۲.    
۸. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۸۵.    
۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۶.    
۱۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۲۸۲.    
۱۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۳۸۸.    
۱۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۹۰.    
۱۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۳۶۸.    
۱۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۰۴.    
۱۵. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج۳، ص۵۰۷ ۵۰۸.    
۱۶. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۰۹.    
۱۷. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۱۹، ص۹۶.    
۱۸. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۶۱.    
۱۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۵۷.    
۲۰. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۴۹.    
۲۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۸.    
۲۲. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶.    
۲۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۹۶.    
۲۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۵۲-۲۵۷.    
۲۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ج۱، ص۷۴۴-۷۴۶.    رده‌های این صفحه : اندام‌های بدن | حدود | طهارت | فقه | قصاص | نماز
جعبه ابزار