انعام ثلاث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه شتر، گاو و گوسفند اَنعام ثلاث می‌گویند که از آن در بابهای زکات، حج، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


زکات

[ویرایش]

انعام ثلاث از اصناف نه گانه‌ای است که زکات در آنها واجب است.
[۱] العروة الوثقی ج۲،ص۲۷۲.

۱.رسیدن به حد نصاب .
۲.چریدن؛ بدین معنا که قوت آنها از چریدن دربیابان و مراتع عمومی تأمین شود، نه از ملک مالک آنها.
۳.عامل نبودن گاو و شتر؛ بدین معنا که در طول سال به کار گرفته نشوند.
۴.سپری شدن یازده ماه قمری و داخل شدن در ماه دوازدهم از زمان مالکیت آنها
[۲] العروة الوثقی ج۲، ص۲۷۳.
[۳] العروة الوثقی ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹.


حج

[ویرایش]

هدی وقربانی باید از انعام ثلاث باشد.
در حج قران، احرام به تلبیه یا اشعار و تقلید محقّق می‌شود. اشعار، تنها با شتر و تقلید با هر یک از انعام ثلاث صورت می‌گیرد.
کشتن انعام ثلاث در حال احرام جایز است و کفّاره ندارد.


نکاح

[ویرایش]

در عقیقه شرط است که به یکی از انعام ثلاث باشد و صدقه دادن با پول آن کفایت نمی‌کند.

صید و ذباحه

[ویرایش]

تذکیه گاو و گوسفند، به ذبح و شتر، به نحر است.

اطعمه و اشربه

[ویرایش]

انعام ثلاث حلال گوشتند، مگر آنکه موطوء انسان واقع شوند.یا شیر خوک خورده باشند؛ به گونه‌ای که بدان نیرو گرفته، و استخوانشان محکم شده باشد و یا از مدفوع نجس تغذیه کرده باشند.
[۱۰] جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۲،ص۲۷۲.
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۲۷۳.
۳. العروة الوثقی ج۲، ص۲۷۸-۲۷۹.
۴. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۳۵.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۵۷.    
۶. جواهر الکلام ج۲۰، ص۱۷۴.    
۷. تحریر الوسیلة ج۲، ص۳۱۱.    
۸. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۸۴.    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۸۲.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۶، ص۲۷۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۷۳۰.    


جعبه ابزار