انبیاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانبیاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

انبیاء، برگزیدگان الهی و صاحبان منصب نبوت
سوره انبیا، بیست و یکمین سوره قرآن کریم
آیات انبیاء، آیات بیانگر زندگی پیامبران
آیات عصمت انبیاء، آیات دال بر مصونیت پیامبران از هر لغزش و خطارده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار