انار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانار میوه ای معروف به همین نام می باشد. در باب‏های طهارت، صلات و اطعمه و اشربه به مناسبت از آن سخن رفته است.


جواز سجده بر پوست انار

[ویرایش]

برخی در جواز سجده بر پوست انار پس از جدا شدن از دانه‏ها، اشکال کرده‏اند.
[۲] العروة الوثقی ج۱، ص۵۹۱.


شریک کردن دیگران در خوردن انار

[ویرایش]

مستحب است انسان هر انار را به تنهایی بخورد و شریک کردن دیگران در آن مکروه است.

اوقات خوردن انار

[ویرایش]

خوردن انار در شب و روز جمعه ، خوردن آن در ناشتا ، خوردن تمام دانه‏های یک انار و نیز خوردن انار با پیه آن مستحب است.

خوردن انار با دست چپ

[ویرایش]

خوردن و آشامیدن با دست چپ کراهت دارد مگر در انار و انگور که با هر دو دست، مباح است.

خلال با چوب انار

[ویرایش]

خلال کردن با چوب انار مکروه است.

چوب انار جایگزین جریدتین در قبر

[ویرایش]

مستحب است همراه میت دو چوب (جریدتین) در قبر بگذارند.
بهتر آن است که از درخت خرما باشد. اگر نبود، به قول مشهور درخت سدر. اگر آن هم یافت نشد، چوب درخت بید. اگر آن نیز پیدا نشد به گفته بعضی از درخت انار. برخی نیز چوب درخت انار را در ردیف درخت بید قرار داده‏اند؛ بدین معنا که اگر چوب درخت سدر در دسترس نبود بین گذاردن چوب درخت بید و انار مخیر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۸، ص۴۱۹.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۵۹۱.
۳. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۴۱۱.    
۴. وسائل الشیعة ج۷، ص۴۱۵.    
۵. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۴۱۸.    
۶. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۴۱۳.    
۷. وسائل الشیعة ج۲۵، ص۲۷.    
۸. الکلام ج۳۶، ص۴۶۶.    
۹. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۲۵۸.    
۱۰. وسائل الشیعة ج۲۴، ص۴۲۳.    
۱۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۲۹-۲۴۰.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۴، ص۳۸-۴۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۷۰۵-۷۰۶.    


جعبه ابزار