امر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه «امر» ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

امر (اصول فقه)، لفظ مشترک بین معنای طلب و غیر آن
امر (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن
امر الهی، به معنای فرمان تشریعی خدا
امر (انشا)، واداشتن کسی به انجام کاری از طریق دستور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار