الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی - کتاب الخمس (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف" الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى: كتاب الخمس" تأليف آية الله سید تقی طباطبایی قمی در فقه و احکام مربوط به خمس در تاريخ ۱۴۱۷ ق نگاشته شده و شرح مباحث فقهى و بيان مستندات و ادله« عروة الوثقی » تأليف فقيه بزرگ سید محمد کاظم طباطبایی یزدی است.


ساختار

[ویرایش]

نگارنده براساس كتاب خمس عروة الوثقی ، مطالب خود را مرتب كرده و تلاش نموده به شيوه فقه استدلالى، با استفاده از ادله قرآنى، روايى، عقل و اجماع مباحث فقهى اين كتابِ فتوايى را مستدل نمايد.
[۱] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۳ .


گزارش محتوا

[ویرایش]

در ابتدا به وجوب خمس اشاره شده و موارد وجوب خمس و فروعات فقهى مربوط به آن مورد شرح و بررسى قرار گرفته است.
[۲] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۷ .

خمس غنایم جنگی و اموالى كه از كفار در اثر جنگ به دست مى‌آيد،
[۳] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۷.
و احكام و شرايط تعلق گرفتن خمس به معادن،
[۴] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۲۰.
گنج،
[۵] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۵۱.
اشياء حاصل از غواصی در دريا،
[۶] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۸۳.
خمس مربوط به اموال حلال مخلوط به حرام
[۷] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۹۲.
را به صورت مبسوط بيان مى‌شود.
در رابطه با اموال مجهول المالک ، مكلّف اگر مقدار مالى كه به اموالش مخلوط شده است را ميداند، ولى مالك را نميشناسد، بايد به همان اندازه از طرف مالك صدقه بدهد و اگر مالك را ميشناسد و مقدار را نميداند، بايد با مالك صلح نمايد و با پرداخت خمس مسئله حل نميشود. تنها در يك مورد است بحث خمس مطرح مى‌شود و آن در صورتى است كه نه مالك را شناخته است، و نه مقدار مالى كه به اشتباه وارد اموالش شده است را ميداند.
[۸] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۱۰۶.

از ديگر موارد خمس اراضی است كه كافر ذمى از مسلمان خريده است كه نگارنده به فروعات فقهى آن اشاره كرده است. بحث فقهى درباره سهم مبارك امام معصوم، اراضى مفتوحه عنوه، خارج كردن خرج يكسال از اموال و محاسبه خمس، عدم وجوب خمس در میراث ، تعلق گرفتن خمس به منفعت كسب و تجارت ، بيان مستحقين خمس و مصرف اموال خمسى و ساير ادله فقهى( نقلى و عقلى) مربوط به خمس از ديگر مندرجات اين كتاب است.
[۹] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۱۴۹ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۳ .
۲. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۷ .
۳. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۷.
۴. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۲۰.
۵. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۵۱.
۶. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۸۳.
۷. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۹۲.
۸. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص ۱۰۶.
۹. الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى، سيد تقى طباطبايى قمى، ج۱، ص۱۴۹ .


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیجعبه ابزار