الزام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه الزام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

الزام (فقه)، يكي از قواعد مشهور فقهي
الزام (منطق)، ناگزير ساختن كسى به قبول يك حكم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار