الزام شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه برانگیختن یا منع اکید مولا نسبت به انجام یا ترک یک عمل الزام شرعی می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

الزام شرعی، از اقسام احکام الزامی و مقابل الزام عقلی می‌باشد و به معنای بعث (برانگیختن) اکید مولا به سوی انجام مطلوب یا زجر (منع) اکید وی از انجام عمل مبغوض او، می‌باشد.

نکته

[ویرایش]

الزام شرعی هم وجوب و هم حرمت را شامل می‌شود.
استحباب و کراهت هر چند حکم شرعی است، ولی چون ناشی از بعث اکید و یا زجر اکید شارع نمی‌باشد، الزامی که موجب وجوب یا حرمت شود در آنها وجود ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۵۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۳۶، برگرفته از مقاله «الزام شرعی».    جعبه ابزار