التعلیقة البهبهانیة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل (۱۱۱۶ یا ۱۱۱۸ - ۱۲۰۶ ق) از علمای بزرگ شیعه و صاحب کتاب رجالی، التعلیقه البهبهانیة می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مرحوم محمدباقر وحید بهبهانی، تعلیقه‌هایی را بر کتاب منهج المقال، معروف به الرجال الکبیر محمد استر آبادی به همراه مقدمه‌ای مشتمل بر پنج فایده رجالی آورده است. به دلیل اهمیت این فواید رجالی، تا کنون شرح‌های مختلفی بر آن آورده شده است.
همان طور که محقق تهرانی اشاره کرده است، این تعلیقه با اسامی مختلف معرفی شده است که بعضی از این اسامی عبارت‌اند از: التعلیقة، حاشیة علی منهج المقال، تعلیقة الوحید و تعلیقة منهج المقال.

شروح کتاب

[ویرایش]

ایشان در الذریعة متذکر شده است که بر این تعلیقه، شرح‌های مختلفی آورده شده که عبارت‌اند از:
حاشیه علی بن خلیل طبیب تهرانی (م ۱۲۹۷ ق). این حاشیه با عناوین شرح الفوائد الرجالیة و شرح تعلیقة الرجال در الذریعة فهرست شده است.
حاشیه باقر بن غلامعلی شوشتری (م ۱۳۲۷ ق) با عنوان حاشیة علی التعلیقة البهبهانیة.
حاشیه علی بن حسین خاقانی نجفی (م ۱۳۳۴ ق) با عنوان رجال الخاقانی.
نسخه خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۴، ص ۲۲۳، ش ۱۱۲۰.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۶، ص ۳۹.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    جعبه ابزار