الاغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه درازگوش الاغ می‌گویند و از آن در بابهای طهارت، حج، تجارت، سبق و رمایه و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


حکم بول و سرگین الاغ

[ویرایش]

بول و سرگین الاغ به قول مشهور پاک است.

حلیت خوردن گوشت گورخر

[ویرایش]

خوردن گوشت آن، اعم از اهلی و وحشی (گورخر) حلال است.

حکم مسابقه با گورخر

[ویرایش]

برگزاری مسابقه با آن صحیح است.

مکروهات در الاغ

[ویرایش]

خوردن گوشت و نوشیدن شیر الاغ اهلی، نوشیدن پس مانده درازگوش،و وضو گرفتن با آن،نماز خواندن با نعلین تهیّه شده از پوست الاغ و جهاندن آن بر اسب نجیب مکروه است.

حرمت کشتن الاغ در احرام

[ویرایش]

کشتن الاغ وحشی در حال احرام کفاره دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، التنقیح(الطهارة)‌، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۹۶.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱۸.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۶۵.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۹۴.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۳۹۴.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷۱.    
۸. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۰.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۷.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۰۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱، ص۶۶۳-۶۶۴.    


جعبه ابزار