الاربعون حدیثا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالاربعون حدیثا ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

الاربعون حدیثا (منتجب‌الدین)، اثر شیخ منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی، از علمای قرن ششم
الأربعون حدیثا (شهید اول‌)، اثر شمس‌الدین محمد بن الشیخ جمال‌الدین مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی معروف به شهید اول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار