اطلاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اطلاق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اطلاق (اصول)، صدور کلام از گوینده بدون قید یا شرطی
اطلاق (منطق)، مذكور نداشتن جهت در قضيه، عدم ذكر جهت در قضيه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار