اصل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اصل (علم حدیث)، اصطلاحی‌ در علم‌ حدیث‌
اصل (قیاس)، شیء دارای حکم شرعیِ معلوم؛ از ارکان قیاس فقهی
اصل (منطق)، از مسائل استدلال تمثیلی در منطق
اصل (اصول)، از اصطلاح علم اصول به معانی دلیل حکم، قاعده و طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا حکم ظاهری قرار داده شده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار