اصل صحت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصل صحت ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

اصل صحت (اصول)، به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحيح و جايز و نیز به معنای حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل
اصل صحت (حقوق خصوصی)، به معنای صحیح دانستن واقعه یا عمل حقوقی هنگام شک در صحت یا فساد آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار