اصل برائت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبارت اصل برائت ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

اصل برائت (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوق خصوصی، به معنای عدم متعهد یا مدیون بودن اشخاص نسبت به دیگران تا زمان اثبات خلاف آن
اصل برائت (حقوق جزا)، از اصطلاحات حقوق جزا، به معنای مجرم نبودن اشخاص تا زمان اثبات خلاف آن
اصل برائت کیفری، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای بنا گذاشتن بر عدم کیفر افراد تا ثابت شدن جرم آنها در یک مرجع صالح قانونی
اصل برائت (اصول)، از اصطلاحات علم اصول، به معنای برائت ذمه مکلف در هنگام شک در حکم شرعی بعد از جستجو و فقدان دلیل شرعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار