• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستر، چارپایی بارکش و سواری که از اسب و الاغ متولد می‌شود که در عربی به آن، «بغل» گویند.
[۱] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه استر

در این مدخل از واژه «بغال» استفاده شده است.


۱ - استر، آیه خدا

[ویرایش]

در قرآن استر، یکی از نشانه ها و آیات خدامعرفی شده است.
و الانعم خلقها لکم فیها دف ء و منفع و منها تاکلون.... و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینة و یخلق ما لا تعلمون.... ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون
و چهار پایان را آفرید در حالی که برای شما در آنها وسیله پوشش و منافع دیگر است و از گوشت آنها میخورید.
و همچنین) اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و هم مایه زینت شما باشد و چیزها (وسائل نقلیه دیگری) می‌آفریند که شما نمی‌دانید!

۲ - خلقت استر

[ویرایش]

خداوند، در قرآن نیز خود را آفریننده استرمعرفی میکند.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لاتعلمون.
اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و هم مایه زینت شما باشد و چیزها (وسائل نقلیه دیگری) می‌آفریند که شما نمی‌دانید!
در پایان آیه به مساءله مهمتری اشاره کرده و افکار را به وسائل نقلیه و مرکبهای گوناگونی که در آینده در اختیار بشر قرار میگیرد و بهتر و خوبتر از این حیوانات می‌تواند استفاده کند متوجه میسازد، و می‌گوید خداوند چیزها (وسائل نقلیه دیگری) می‌آفریند که شما نمیدانید (و یخلق ما لاتعلمون).
گرچه بعضی از مفسران پیشین این جمله را اشاره به حیواناتی گرفته‌اند که در آینده آفریده می‌شود و رام بشر میگردد.
ولی همانگونه که در تفسیر مراغی و تفسیر فی ظلال آمده است درک مفهوم این جمله برای ما که در عصر ماشین و وسائل و مرکبهای سریع السیر زندگی میکنیم، ساده و آسان است.

۳ - فواید استر

[ویرایش]

در قرآن نیز برای این حیوان فوائدی بیان شده است

۳.۱ - زینت


خداونداستر را، از وسایل زینتی برای آدمیان معرفی نموده است.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة.
اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و هم مایه زینت شما باشد
بدیهی است زینت در اینجا باز یک مساءله تشریفاتی نیست و برای کسی که با محتوای تعلیمات قرآن آشنا است این مطلب روشن است، بلکه یکنوع زینت است که اثر آن در زندگی اجتماعی ظاهر میگردد، برای پی بردن به این حقیقت کافی است است منظره و حال کسی که با پای پیاده یک راه طولانی بیابانی را پیموده، و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد رسیده، به طوری که تا مدتی هیچ کاری از او ساخته نیست و نشاطی در او دیده نمیشود، با منظره کسی مقایسه کنیم که بر یک مرکب راهوار سوار شده زودتر به مقصد رسیده نیروی خود را از دست نداده، نشاط خود را کاملا حفظ کرده و آماده انجام هدفهای خود و استفاده از وقت و نیروی خویش است، آیا این زینت نیست؟

۳.۲ - سواری


نیز یکی دیگر ار فوائدآفرینش استر را، استفاده جهت سواری برای انسان بیان میکند.
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها

۴ - نعمت استر

[ویرایش]

همچنین خداونداستر را، از نعمت‌ هایی که برای بشر ارزانی داشته است معرفی میکند.
والانعـم خلقها لکم فیها دفء ومنـفع ومنها تاکلون
و چهار پایان را آفرید در حالی که برای شما در آنها وسیله پوشش و منافع دیگر است و از گوشت آنها میخورید.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه استر
۲. راغب اصفهانی، حسین بنمحمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۵، ذیل واژه بغل    
۳. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    
۴. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۵. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱.    
۶. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۱    
۸. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۱    
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۱۱. نحل/سوره۱۶، آیه۵.    


۶ - منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۲۴، برگرفته از مقاله «استر».    


رده‌های این صفحه : استر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار