استحباب ضمنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستحباب ضمنی مستحب بودن جزئی از کلّ به اعتبار استحباب کلّ است.


تعریف

[ویرایش]

استحباب ضمنی، استحبابی است که عقل آن را از تعلق استحباب به موضوع دارای اجزا و به کمک انحلال امر استحبابیِ متعلق به کل و سرایت آن به تک تک اجزا، به دست می‌آورد.

تفاوت استحباب ضمنی با استقلالی

[ویرایش]

بنابراین، وقتی که استحباب به کل موضوع دارای اجزا تعلق می‌گیرد، عقل به استحباب اجزای آن به طور ضمنی حکم می‌کند؛ یعنی با انحلال حکم استحباب متعلق به کل به تعداد اجزای آن، احکام استحبابی ضمنی به دست می‌آید و هر جزء به تنهایی استحباب ضمنی می‌یابد.
بنابراین، استحباب ضمنی و استحباب غیر ضمنی (استقلالی) دو حکم استحبابی جداگانه نیست، بلکه یک استحباب بوده و تغایر آن دو اعتباری است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۱۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۵۲، برگرفته از مقاله «استحباب ضمنی».    جعبه ابزار