استثناء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستثناء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

علوم قرآنی
استثناء (قرآن)، به معنای گفتن «إن شاء اللّه» برای معلق ساختن کارها بر مشیت الهی

فقه و اصول
استثناء (فقه)، مصدر باب "إستفعال" از ماده‌ی "ثنی" و در لغت به معنای بازداشتن و کنار زدن و دارای کاربرد در فقه
استثناء (اصول)، مصدر باب "إستفعال" از ماده‌ی "ثنی" و در لغت به معنای بازداشتن و کنار زدن و دارای کاربرد در اصول فقه
استثناء در اقرار، استثناء مواردی توسط اقرار کننده در مورد یا موارد اقرار

کاربردهای دیگر
استثناء (نحو)، مصدر باب "إستفعال" از ماده‌ی "ثنی" و در لغت به معنای بازداشتن و کنار زدن و دارای کاربرد در نحو
استثناء (علم بدیع)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم بدیع و به معنای استفاده از استثناء برای زیباسازی کلامرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار