استبدادگران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن برخی افراد و گروه‌های استبدادگر معرفی شده‌اند.


مصادیق استبدادگران

[ویرایش]

مصادیق استبدادگران با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
اشراف قوم شعیب، اصحاب قریه
[۲] به مقاله استبداد اصحاب قریه (قرآن) رجوع شود.
، حاكمان بیت المقدس، حاكمان عصر اصحاب اخدود، حاكمان عصر اصحاب کهف، حاكمان مصر
[۶] به مقاله استبداد حاکمان مصر (قرآن) رجوع شود.
، فرعون
[۷] به مقاله استبداد فرعون (قرآن) رجوع شود.
، فرعونیان
[۸] به مقاله استبداد فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
، قوم ثمود
[۹] به مقاله استبداد قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
، قوم عاد
[۱۰] به مقاله استبداد قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
، قوم نوح
[۱۱] به مقاله استبداد قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
، کافران امت‌ها.

مرتبط عناوین

[ویرایش]

پیروزی بر استبدادگران (قرآن)، شکست استبدادگران (قرآن)، کیفر استبدادگران (قرآن)، مبارزه با استبدادگران (قرآن)، ترک مبارزه با استبدادگران (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله استبداد اشراف قوم شعیب (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله استبداد اصحاب قریه (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله استبداد حاکمان بیت المقدس (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله استبداد حاکمان عصر اصحاب اخدود (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله استبداد حاکمان عصر اصحاب کهف (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله استبداد حاکمان مصر (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله استبداد فرعون (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله استبداد فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله استبداد قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله استبداد قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله استبداد قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله استبداد کافران امت‌ها (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۱۰۲، برگرفته از مقاله «مصادیق استبدادگران».    


رده‌های این صفحه : استبداد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار