ارتداد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ارتداد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ارتداد (قرآن)، بازگشت از دین حق و اسلام، به سوی کفر و شرک و دارای کاربرد در قرآن
ارتداد (فقه)، کافر شدن پس از مسلمانی و دارای کاربرد در فقه
ارتداد (منطق)، بازگشتن، به چيز ديگر تحويل گشتن، به چيز ديگر منجرّ شدن‌
ارتداد (کلام جدید)، بررسی فلسفه تشریع حکم ارتداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار