اراک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاراک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اراک (شهر)، نام یکی از شهرهای کشور ایران
اراک (درخت)، نام یک درخت
اراک (مکان)، نام محلی در عرفه از جانب شام
اراک (حج)، از حدود عرفات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار