ادغام (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای اصطلاحات مشابه، ادغام (علوم دیگر) را ببینید.

حکم نون ساکن یا تنوین قبل از یرملون را ادغام گویند.


تعریف

[ویرایش]

« ادغام » در لغت به معنای به هم پیوستن، ترکیب یافتن و آمیختن، و در اصطلاح به معنای فرو بردن حرفی در حرف دیگر و به تشدید خواندن است.
ادغام معنایی اخص نیز دارد، و آن عبارت است از حکمی از احکام نون ساکن یا تنوین که هرگاه نون ساکن یا تنوین پیش از یکی از حروف یرملون (ی، ر، م، ل، و، ن) بیاید، در آن حرف ادغام می‌شود؛ مانند:«من یقول» و «من ربکم».

اقسام

[ویرایش]

ادغام را به اعتبارات گوناگون به چند صورت تقسیم کرده‌اند:
۱. ادغام کبیر ؛ ۲. ادغام صغیر ؛ ۳. ادغام متقاربین ؛ ۴. ادغام مماثلین ؛ ۵. ادغام متجانسین ؛ ۶. ادغام تام ؛ ۷. ادغام ناقص .
توضیح هرکدام در مدخل مربوط به آن آمده است.
[۱] دانی، عثمان بن سعید، التحدید فی الاتقان و التجوید، ص۱۱۴.
[۴] شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۱۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانی، عثمان بن سعید، التحدید فی الاتقان و التجوید، ص۱۱۴.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر،، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۳۱.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۲۳.    
۴. شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۱۹۴.
۵. نصر، عطیه قابل، غایة المرید فی علم التجوید، ص۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ادغام».    جعبه ابزار