اخبار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اخبار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اخبار، استعمال شده در دو معنای مقابل انشاء و حدیث
اخبار (منطق)، خبر دادن و حکمی را بیان کردن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار