احکام الزامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام الزامی، احکام ناشی از مصلحت و مفسده مُلزِمه می باشد.


منظور از احکام الزامی

[ویرایش]

احکام الزامی از اقسام احکام تکلیفی است و منظور از آن، اعتبار بعث یا زجر حقیقی است به سوی چیزی یا طلب انجام یا ترک آن به خاطر مصلحت و یا مفسده ملزمه‌ای که در آن چیز وجود دارد، به گونه‌ای که بر امتثال آن، پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتب می‌شود، مثل: امر به اقامه نماز یا نهی از شرب خمر.
[۲] صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص۱۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۳۲.    
۲. صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص۱۴۷.
۳. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۸.    
۴. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۱.    
۵. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۰۳، برگرفته از مقاله «احکام الزامی».    


رده‌های این صفحه : احکام تکلیفی
جعبه ابزار