احتیاط مستحب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحتیاط غیر الزام‌آور را احتیاط مستحب گویند.


مراد از احتیاط مستحب

[ویرایش]

منظور از آن، احتیاطی است که مراعات آن مستحب است.

نوع تعبیر از احتیاط مستحب در فتاوا

[ویرایش]

احتیاط مستحب در بیشتر موارد کاربرد، پیش یا پس از فتوا آورده می‌شود و گاهی نیز از آن به مانند «یجوز علی اشکال» یا «یجوز علی تأمّل» تعبیر می‌گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ج۱، ص۵۴.    
۲. منهاج الصالحین، حکیم، سید محسن، ج ۱، ص ۱۶.    
۳. تحریر الوسیلة، خمینی، سید روح الله، ج ۱، ص۱۱.    
۴. منهاج الصالحین، خوئی، سید ابو القاسم، ج۱، ص۱۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۹۶.    


جعبه ابزار