اجنبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجنبی به نامحرم و بیگانه گفته می شود.


تعریف اجنبی

[ویرایش]

اجنبی به معنای دوم مفهومی نسبی، و نسبت به موضوعات مختلف، متفاوت است. غیر خویشاوندان نسبی (ارحام) نسبت به انسان، غیر ولیّ اصلی (پدر و جدّ پدری) نسبت به مولّی علیه (کودک و دیوانه)، کافر نسبت به مسلمان، غیر شوهر نسبت به زوجه، غیر دو طرف‌ عقد نسبت به عقد، غیر مالک یا کسی همچون ولىّ و وکیل- که به منزله مالک است- نسبت به مال، غیر شریک نسبت به مال مشترک و سرانجام، غیر مدیون نسبت به دین، اجنبی و بیگانه‌اند.
اجنبی با توجّه به نسبیّت مفهوم آن، احکام گوناگونی دارد که در باب‌های مختلف مانند زکات، تجارت، دین، ضمان، مضاربه، هبه، نکاح، شفعه و قصاص آمده است و در این جا به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود.

احکام اجنبی از انسان(غیر محارم)

[ویرایش]

چنانچه شخصی که به او هبه شده، اجنبی باشد، هبه کننده تا زمانی که عین مال هبه شده باقی است، می‌تواند به مال خود رجوع کند و از هبه آن منصرف شود. در صورت عدم حضور محارم میت زن، ارحام وی برای دفن او بر اجنبی مقدّمند.
[۲] العروة الوثقی،ج۱، ص۴۴۲.
اگر در میان ارحام شخص، کسی مستحق زکات باشد، وی برای دریافت زکات بر اجنبی مقدّم است.
[۳] العروة الوثقی،ج۲، ص۳۲۴.


احکام اجنبی از عقد(غیر دو طرف عقد)

[ویرایش]

قرار دادن حق خیار در عقد معاملات برای اجنبی صحیح است. بنا بر قول مشهور، شرط کردن سهمی از سود برای اجنبی (غیر مالک و عامل) در عقد مضاربه باطل است.

احکام اجنبی از مولّی علیه (غیر پدر و جدّ پدری)

[ویرایش]

اگر پدر با مشارکت اجنبی فرزند خود را بکشد، ولىّ مقتول تنها می‌تواند اجنبی را قصاص کند و در صورت قصاص اجنبی، پدر باید نصف دیه اجنبی را به ولیّ او بدهد و در صورت قصاص نشدن اجنبی، باید آن نصف را به ولىّ مقتول بپردازد.

احکام اجنبی از مسلمان (کافر)

[ویرایش]

اجنبی از مسلمان، کافران کتابی، ذمّی و حربی هستند که هر یک از احکام ویژه‌ای دارند.

احکام اجنبی از زوجه (غیر شوهر)

[ویرایش]

باردار کردن زن با نطفه مراد اجنبی حرام است.

احکام اجنبی از مال (غیر مالک و کسی که به منزله او است)

[ویرایش]

بر اجنبی در صورت تصرف در مال مانند فروختن یا‌اجاره دادن، عنوان فضولی اطلاق می‌شود و صحّت آن، منوط به اجازه مالک یا کسی است که به منزله مالک باشد.

احکام اجنبی از مال مشترک

[ویرایش]

اگر شریک سهم خود از مال مشترک را به اجنبی بفروشد، حق شفعه برای شریک او ثابت می‌شود.

احکام اجنبی از دین (غیر مدیون)

[ویرایش]

اجنبی می‌تواند بدهی شخص بدهکار را به طور مجّانی- حتی بدون اجازۀ وی- به طلبکار بپردازد که در این صورت، ذمّه مدیون بری می‌شود.
[۱۲] تحرير الوسيلة،ج۱، ص۶۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۲۸، ص۱۸۳.    
۲. العروة الوثقی،ج۱، ص۴۴۲.
۳. العروة الوثقی،ج۲، ص۳۲۴.
۴. جواهر الکلام،ج۲۳، ص۳۴.    
۵. جواهر الکلام،ج۲۶، ص۳۶۸.    
۶. جواهر الکلام،ج۴۲، ص۳۱۰.    
۷. تکملة المنهاج، ص۶۵.    
۸. منهاج الصالحین (خویی)،ج۱، ص۴۲۷.    
۹. منهاج الصالحین (خویی)ج۲، ص۱۷.    
۱۰. هدایة العباد (گلپایگانی)،ج۱، ص۴۰۲.    
۱۱. منهاج الصالحین (خویی)،ج۲، ص۱۸۳.    
۱۲. تحرير الوسيلة،ج۱، ص۶۴۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۱، صفحه۲۸۲-۲۸۴.    


جعبه ابزار