اجزاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اجزاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اجزاء (فقه)، کفايت امتثال امری از امر ديگر
اجزاء (منطق)، بخش‌های تشکیل دهنده کل و دارای کاربرد در منطق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار