ابوعباس عبدالله بن طاهر خزاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعباس عبدالله بن طاهر خزاعی، یکی از والیان حکومت عباسیان بود که بر سرزمین‌های شام، مصر، خراسان، طبرستان و عراق حکم راند. او که شورش محمد بن قاسم علوی را سرکوب کرد، سرانجام به سال ۲۳۰ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعباس، عبدالله بن طاهر بن حسین بن مصعب بن زریق، منسوب به قبیله خزاعه بود. زریق، نخست مولای طلحة بن عبدالله بن خلف خزاعی بود و به همین سبب به او منسوب است. وی امیر خراسان و مشهورترین والیان دوره عباسی شد و اصالتاً از «بادغیسِ» خراسان بود. مامون او را در سال ۲۰۵ ق به ولایت شام گمارد. پس از آن او را در سال ۲۱۱ ق به مصر انتقال داد و او تا سال ۲۱۳ ق در آن جا ماند. مامون در سال ۲۱۴ ق حکومت خراسان را به او سپرد و چون به شایستگی او پی برد، طبرستان، کرمان، ری، جنوب عراق و توابع‌شان را به سرزمین‌های تحت امارت او افزود.
عبدالله در دوره معتصم، شورش محمد بن قاسم علوی را سرکوب کرد و پس از دستگیری او را تحویل معتصم داد و معتصم، محمد بن قاسم را زندانی کرد. عبدالله بن طاهر در ۴۸ سالگی در نیشابور و به نقلی در مرو از دنیا رفت.
[۸] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۷۳.
[۹] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۹۳.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۱۱، ص۲۷۳.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۳۲۳.    
۴. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۳، ص۸۳.    
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۱، ص۱۶۲.    
۶. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۲، ص۱۹۱.    
۷. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۲، ص۳۴۰.    
۸. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۷۳.
۹. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج۳، ص۴۸۹.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۰۱.

جعبه ابزار