ابوسهل نوبختی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسهل نوبختی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسهل اسماعیل نوبختی، متکلم شیعه دوازده امامی و از بزرگان خاندان نوبختی در دوره غیبت صغری
ابوسهل بن نوبخت نوبختی فارسی، از متکلمان، منجمان ایرانی، مترجمان کتب فارسی پهلوی به عربی و از ندیمان و خدمتگذاران منصور عباسی و خلفای عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار