ابوبکر ابهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر ابهری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوبکر عبدالله بن طاهر طائی ابهری، اَبوبَکْرِ اَبْهَری، عبداللـه بن طاهر بن حارث طائی (د ۳۳۰ق/۹۴۲م)، زاهد، عارف و عالم
ابوبکر حسن بن محمد ابهری اصفهانی، ابوبکر حسن بن محمد ابهری اصفهانی، از محدّثین و ادبای اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار