ابن حریش عبدالواحد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن حریش عبدالواحد بن محمد اصفهانی، از شعراء و نویسندگان قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم عبدالواحد بن محمّد بن علیّ بن حریش اصفهانی، از شعراء و نویسندگان قرن پنجم هجری است. وی در اصفهان متولّد گردیده، در ری سکونت کرده، و در غزنه مشهور گردیده، و در سال ۴۲۴ در نیشابور وفات یافته است. ثعالبی وی را دیدار کرده، و او را به عنوان استاد یاد نموده، و نمونه‌ای از اشعارش را نقل کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۴، ص۱۷۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۸.    جعبه ابزار