ابن‌منذر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منذر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌منذر ابوالولید محمد بن‌ عمر منذر، اِبْن‌ِ مُنْذِر، ابوالولید محمد بن‌ عمر منذر (د ۵۵۸ق‌/۱۱۶۳م‌)، از سیاست‌ پیشگان‌ و بزرگان‌ شِلب‌ در غرب‌ اندلس‌ و از رهبران‌ قیام‌ مریدون‌
ابن‌منذر ابوبکر محمد بن‌ ابراهیم‌ نیشابوری، اِبْن‌ِ مُنْذِر، ابوبکر محمد بن‌ ابراهیم‌ بن‌ منذر بن‌ جارود نیشابوری‌ (ح‌ ۲۴۱-۲۹ شعبان ‌ ۳۱۸ق‌/۸۵۵ -۲۶ سپتامبر ۹۳۰م‌)، فقیه‌، محدث‌ و مفسر مکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار