آلت تناسلی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلت تناسلى یا قُبُل به شرمگاه پیش نرینه و مادینه اطلاق می شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف آلت تناسلی
۲ - احکام آلت تناسلی در ابواب فقه
۳ - احکام آلت تناسلی در باب طهارت
       ۳.۱ - رطوبت مشکوک خارج شده از آلت تناسلی
       ۳.۲ - شستن آلت تناسلی میت
       ۳.۳ - مس باطن الت تناسلی
       ۳.۴ - خروج خون استحاضه در حال نماز
       ۳.۵ - خروج ادراریا منی در نماز
۴ - احکام آلت تناسلی در باب صلات
       ۴.۱ - پوشاندن آلت تناسلی در نماز
       ۴.۲ - نگاه کردن به آلت تناسلی
۵ - احکام آلت تناسلی در باب جهاد
       ۵.۱ - تشخیص مسلمان از کافر با آلت تناسلی
۶ - احکام آلت تناسلی در باب نکاح
       ۶.۱ - عیوب فسخ کننده عقد در آلت تناسلی
۷ - احکام آلت تناسلی در باب صید و ذباحه
       ۷.۱ - خوردن آلت تناسلی حیوان ذبح شده
۸ - احکام آلت تناسلی در باب قصاص
       ۸.۱ - قصاص قطع همه آلت تناسلی مرد توسط مرد
       ۸.۲ - قصاص قطع آلت تناسلی زن توسط زن
       ۸.۳ - قصاص قطع آلت تناسلی مرد توسط زن و بالعکس
۹ - احکام آلت تناسلی در باب دیات
       ۹.۱ - دیه قطع آلت تناسلی مرد
       ۹.۲ - نحوه محاسبه دیه قسمتی از حشفه
       ۹.۳ - دیه آلت تناسلی عنین
       ۹.۴ - دیه قطع همه یا بعض آلت زن
۱۰ - تعریف انسان خنثی
۱۱ - پانویس
۱۲ - منبع

تعریف آلت تناسلی

[ویرایش]

آلت تناسلى‌ به اندام تناسلی مردانگی و زنانگی انسان که در قسمت جلوی بدن قرار گرفته است گفته می شود.

احکام آلت تناسلی در ابواب فقه

[ویرایش]

در باب‌هایى مانند طهارت، صلات، جهاد، نکاح، صید و ذباحه، ارث، قصاص و دیات از آلت تناسلی به مناسبت سخن رفته است.

احکام آلت تناسلی در باب طهارت

[ویرایش]


← رطوبت مشکوک خارج شده از آلت تناسلی


رطوبت مشکوک بیرون آمده از آلت مرد پس از استبراء و نیز از فرج زن حتى بدون استبراء، پاک است.
[۱] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.


← شستن آلت تناسلی میت


شستن عورت میت- اعم از قُبُل و دبر- با آب آمیخته به سدر و نیز با اشنان پیش از غسل مستحب است.

← مس باطن الت تناسلی


تجدید وضو در صورت مس باطن آلت یا مس فرج، مستحب است.

← خروج خون استحاضه در حال نماز


بر مستحاضه واجب است براى جلوگیرى از سرایت خون به سایر بدن در حال نماز، قُبُل خود را با پارچه و مانند آن ببندد.

← خروج ادراریا منی در نماز


بر کسى که بیمارى خروج مستمر ادرار یا منی دارد واجب است براى جلوگیرى از ادرار یا منی به سایر بدن در حال نماز، قُبُل خود را با پارچه و مانند آن ببندد.

احکام آلت تناسلی در باب صلات

[ویرایش]


← پوشاندن آلت تناسلی در نماز


آلت تناسلى در مرد و زن، جزء عورت است و پوشاندن آن در حال نماز و نیز در غیر نماز در صورت وجود بیننده محترم جز همسر، کنیز و مولا نسبت به یکدیگر واجب است.

← نگاه کردن به آلت تناسلی


نگاه کردن غیر ضروری به آن براى غیر افراد یاد شده ( همسر، کنیز و مولا نسبت به یکدیگر )، حرام است.
[۶] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۶۴.


احکام آلت تناسلی در باب جهاد

[ویرایش]


← تشخیص مسلمان از کافر با آلت تناسلی


در میدان جنگ اگر کشته مسلمان از کافر بازشناخته نشود، گروهى‌ برآنند کشته‌اى که آلت تناسلى‌اش کوچک است، دفن مى‌شود، لیکن اینان در معتبر بودن این معیار نسبت به نماز بر وى اختلاف دارند.

احکام آلت تناسلی در باب نکاح

[ویرایش]

بر ادخال آلت تناسلى مرد در فرج زن یا دبر زن و مرد- به مقدار ختنه‌گاه یا کمتر- آثار و احکام وضعی و تکلیفی خاصى مترتب است .

← عیوب فسخ کننده عقد در آلت تناسلی


اختگی ، عنین بودن، بریده بودن آلت در مرد ، و وجود قرن و رتق در فرج زن، از عیب‌هایى به شمار مى‌رود که مجوز فسخ عقد نکاح است.

احکام آلت تناسلی در باب صید و ذباحه

[ویرایش]


← خوردن آلت تناسلی حیوان ذبح شده


خوردن آلت نری حیوان ذبح شده، حرام و در حرمت یا کراهت خوردن مادگی (فرج) آن، اختلاف است. قول به حرمت، به مشهور منسوب است.

احکام آلت تناسلی در باب قصاص

[ویرایش]


← قصاص قطع همه آلت تناسلی مرد توسط مرد


قصاص قطع همه آلت تناسلى یا قسمتى از آن موجب قصاص مى‌شود، لیکن در صورتى که جانی، سالم و طرف مقابل عنین باشد، ثبوت قصاص اختلافی است. بنا بر قول به عدم ثبوت قصاص، دیه ثابت است.

← قصاص قطع آلت تناسلی زن توسط زن


قطع یک یا دو لبه آلت تناسلى زن به وسیله زن دیگر، موجب قصاص مى‌شود.

← قصاص قطع آلت تناسلی مرد توسط زن و بالعکس


در قطع آلت تناسلى مرد به وسیله زن و عکس آن، قصاص نیست، بلکه دیه ثابت است.

احکام آلت تناسلی در باب دیات

[ویرایش]


← دیه قطع آلت تناسلی مرد


در قطع آلت تناسلى مرد به مقدار ختنه‌گاه و بیشتر، دیه کامل (هزار مثقال شرعی طلا) ثابت است.

← نحوه محاسبه دیه قسمتی از حشفه


محاسبه دیه در قسمتى از حشفه، به نسبت کل حشفه است، نه کل آلت مانند ثبوت نصف دیه در قطع نصف حشفه.

← دیه آلت تناسلی عنین


به قول مشهور، دیه آلت عنین یک سوم دیه آلت سالم است. قول مقابل مشهور، همسانى دیه عنین با دیه آلت سالم است.

← دیه قطع همه یا بعض آلت زن


در قطع دو لبه فرج، دیه کامل زن (پانصد مثقال شرعی طلا) و در بریدن یکى، نصف دیه ثابت است.

تعریف انسان خنثی

[ویرایش]

به کسى که داراى آلت تناسلى مرد و زن است، خنثی گفته مى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.
۲. جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۱، ص۲۴-۲۵.    
۴. جواهر الکلام، ج۳، ص۳۴۸.    
۵. جواهر الکلام، ج۲، ص۳۲۳.    
۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۶۴.
۷. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۳.    
۸. الروضة البهیة، ج۲، ص۳۹۵.    
۹. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۲۲-۳۲۸.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۳۲.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۳۷.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۴۲.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۴۸.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۷۶-۳۷۸.    
۱۵. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۶۷-۱۶۸.    
۱۶. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۶۸-۲۷۰.    
۱۷. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۱۱-۳۱۲.    
۱۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۷۴.    
۱۹. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۱۳.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۷۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۵۵-۱۵۶.    

جعبه ابزار