آرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرد، ماده کوبیده و پودر شده غلات که به وسیله سنگ‌های مخصوص یا ماشین‌آلات انجام می‌پذیرد. از آرد به مناسبت در باب‌هایى مانند طهارت، صلات، زکات، تجارت و کفارات سخن رفته است.


احکام مربوط به آرد

[ویرایش]

آردی که نجس شده یا از گندم نجس شده بدست آمده به چند روش پاک می‌شود. اگر از آرد نجس نان تهیه و در آب کر قرار داده شود، چنان‌چه آب به همه اجزاء آن برسد، پاک مى‌گردد. تبدیل گندم نجس به آرد، موجب طهارت آن نمى‌شود؛ زیرا صرف تبدل وصف، موجب استحاله نمى‌شود.
سجده بر خوردنى جایز نیست هر چند -به قول مشهور- خوردن آن متوقف بر آرد کردن باشد. در کفایت پرداخت آرد گندم و جو، از زکات فطره، اختلاف است. قول به کفایت، به مشهور نسبت داده شده است.
از جمله شغل‌هاى مکروه، داد و ستد آرد است. گندم با آرد یک جنس به شمار مى‌روند. از این رو، فروش هر یک در مقابل دیگرى به زیاده یا فروش دو آرد هم‌جنس به زیاده، ربا و حرام است، ولى در صورت همجنس نبودن، جایز است.
پرداخت آردى که در عرف، طعام شمرده مى‌شود -مانند آرد گندم و جو- به عنوان کفاره جایز است.
بر مردى که با زنى در حال عده ازدواج کرده، واجب است بدون طلاق از او جدا شود، لیکن در وجوب یا استحباب پرداخت پنج صاع آرد به عنوان کفاره، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۴۱.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۷.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۵۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱۴-۵۱۸.    
۵. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۵۱.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۰.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۶.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۶۲-۲۶۷.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۸-۱۲۹.    


جعبه ابزار