آب انگور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب انگور به معنی عصاره انگور می‌باشد که از فشردن آن بدست می‌آید و از آن در باب‌های طهارت، تجارت، رهن، اطعمه و اشربه، غصب و حدود بحث شده و احکامی وضعی و تکلیفی بر آن مترتّب گشته است.


حکم وضعی

[ویرایش]

آب انگور پیش از جوشیدن و نیز پس از آن و بخار شدن دو سوم آن، پاک است، لیکن در پاک بودن آن پس از جوشیدن و پیش از بخار شدن دو سوم آن و نیز پس از بخار شدن آن به غیر آتش، مانند آفتاب اختلاف است. اگر آب انگور پس از جوشیدن سرکه شود، پاک است.
گرو گذاشتن آب انگور صحیح است، لیکن اگر شراب شود، از رهن خارج می‌گردد. اگر کسی آب انگور را غصب کند و در دست او شراب گردد، ضامن مثل یا قیمت آن است.

حکم تکلیفی

[ویرایش]

به قول مشهور فروش آب انگور به کسی که فروشنده می‌داند او شراب درست می‌کند، مکروه است، امّا در صورتی که فروشنده به این قصد بفروشد و یا در متن عقد شرط شده باشد، حرام است. جواز خرید و فروش آب انگور بعد از جوشیدن و پیش از بخار شدن دو سوم آن، مورد اختلاف است. نوشیدن آب انگور پیش از جوشیدن و نیز پس از بخار شدن دو سوم آن به وسیله آتش جایز است؛ امّا، پس از جوشیدن و پیش از بخار شدن دو سوم، حرام است. جواز نوشیدن آب انگور پس از بخار شدن دو سوم آن به غیر آتش، مورد اختلاف است. به قول مشهور حد نوشیدن آب انگور جوشیده، حدّ شراب (هشتاد تازیانه) است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۷۳.    
۲. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۱۸۰.    
۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۶۱.    
۴. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۲۹۱.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۰-۳۱.    
۶. انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب، ج۱، ص۱۲۹.    
۷. انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب، ج۱، ص۶۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۳-۲۰.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۷۶.    
۱۰. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۶    
۱۱. خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۱.    


جعبه ابزار