• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بداء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بداء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا در ابواب ذیل کاربرد داشته باشد:

بداء (قرآن)، به معنای تغییر مقدّرات غیر حتمی بر اثر افعال اختیاری و دارای کاربرد در قرآن
بداء (اصول)، آشکار شدن تغییر در امر تکوینی غیر حتمی، بعد از خفای آن بر بندگان و دارای کاربرد در علم اصول فقه
بداء (کلام)، آشکار شدن تغییر در امر تکوینی غیر حتمی، بعد از خفای آن بر بندگان و دارای کاربرد در علم کلام

بداء (منابع شیعه)، اظهار مصالح تشریع، ملاکات احکام و... که نزد مردم مخفی بوده و دارای کاربرد در منابع شیعه
بداء (منابع اهل‌سنت)، اظهار مصالح تشریع، ملاکات احکام و... که نزد مردم مخفی بوده و دارای کاربرد در منابع اهل‌سنت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار