70 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
1
... خواجه نصیر طوسی در زمان هولاکوی مغول در مراغه از شهرهای ترکستان ... علم نجوم را در پرتو هولاکو میان مغول‌ها و عمرخیام هیئت ...
2
... برد. حضور او در دیوان هولاکوی مغول و وزیرش عطاملک جوینی در ... مختلف نوشت. پس از حمله مغولان و به سبب نامسلمان بودن ... هشتم (دوران پس از حمله مغول‌ها) بازمی‌گردد. برخی آثار ...
3
... مخدومش الملک الناصر، به دست مغولان کشته شده است. وی ویرانی ... حلب به دست مغولان را نقل کرده است. ابن ... سپس درصدد برآمد که حکمران مغول، هولاکو را از نزدیک ببیند. از ... سوی ارمنستان رفت و خان مغول را دریافت و مهمان او ...
4
... درایت و شایستگی توانست وزیر هولاکو (سلطان مغول) شود، دارای علوم و ... وقت یامره به... و ولّاه هولاکو جمیع الاوقاف فی سائر بلاده ... . و خواجه نصیرالدین طوسی وزیر هولاکو بود، بدون آنکه در اموال ... فرمان (مشاوره) می‌داد ... و هولاکو، خواجه نصیرالدین طوسی را متولی ...
5
... مستعصِم به دستور هولاکو خان مغول به پایان رسید. در این ... مرگ "مستعصم" و به دست مغولان منقرض گردید و حکومت آنان ... تا در زمان مستعصم هولاکوخان مغول به نزدیک بغداد بیاید و ...
6
... می‌کردند که نه هولاکو خان مغول در بغداد، این اندازه مرتکب ...
7
... نزاری نزد هولاکو فرستاد، ایلچیان مغول که از جانب هولاکو پیام می ... در نیمۀ شعبان 654، هولاکو از اردوگاه خود در بسطام ... سپاهیان مغول در ایران را در الموت جمع کرد. هولاکو مصمم ... دربار خان بزرگ مغول، منگوقاآن، فرستاده شود، هولاکو بلافاصله درخواست او ...
8
... فریدالدین عطار در جریان حملۀ مغول به نیشابور به قتل ... رشد تصوف ... تشکیل امپراتوری عظیم مغول و قرار گرفتن سرزمین‌های ... غازان خان ــ ششمین خـان مغـول پس از هولاکو ــ به اسلام با ... 1972م. (7) اشپولر، برتولد، تاریخ مغول در ایران، ترجمۀ محمود میرآفتاب ...
9
... مغول آغاز می‌شود و با شرح خونریزی‌های چنگیز و هولاکو ... سوم، (تاریخ ادبی ایران: عهد مغول) که در 1920 منتشر شد ... مورخان مسلمان ، مراسلات میان سلاطین مغول و امپراتوران ممالک غربی و ... فرزندان و نوادگان هولاکو یا ایلخانان مغول با یکدیگر و بسط ...
10
... در بردارد. تاریخ عصر مغول از فصل هفتم این ... خون ریزی‌های چنگیز و هولاکو، برافتادن خلافت عباسیان ... مسلمان ، مراسلات شاهان مغول و امپراتوران سرزمین‌های غربی ... فرزندان و نوادگان هولاکو یا ایلخانان مغول با یک دیگر ... ادبی ایران در عهد مغول » در 1920 و جلد ...
70 نتيجه يافت شد  (0.07 ثانیه)
جعبه ابزار