133 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... می‌کند. پدید آمدن معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی و نیز انواع گزاره ... مقولات خواهد بود. ولی معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی که نقش بسیار مهمی ... دسته اول هستند «معقولات ثانیه» خوانده می‌شوند. و همین معقولات ثانیه فلسفی است، که ...
2
... ، به این نحو که در معقولات ثانیه فلسفی، اتّصاف در خارج است و ... معقولات ثانی فلسفی عارض بر اشیاء می‌شود. بنابراین معقولات ثانیه فلسفی از طرفی مانند معقولات ... نوعیّت کرد. اما در مورد معقولات ثانیه فلسفی جریان این‌چنین نیست. چنانکه ...
3
... و مفهوم سفیدی و مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی مانند مفهوم علت و ... هم اتصافشان. معقولات ثانیه فلسفی عروضشان ذهنی ولی اتصافشان خارجی است. معقولات ثانیه منطقی هم ... و مفهوم سفیدی. 3. مفاهیم فلسفی معقولات ثانیه فلسفی مفاهیمی هستند که انتزاع آنها ...
4
... و کثرت از نوع معقولات ثانیه فلسفی هستند چون هر مفهومی که ... وجود را که از معقولات ثانیه فلسفی است مفهومی بسیط و ... مفهومی گرچه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی یا منطقی باشد مباین ... وجود نیز که از معقولات ثانیه فلسفی به شمار می‌رود ...
5
... اعتباری یا معقولات ثانیه. این تقسیم بندی که از ابتکارات فلاسفه اسلامی است ... دوم، ادراک و تعقل قرار دارند. مشهور فلاسفه، معقولات ثانیه را به دو قسم ... مفاهیم را مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی می‌نامند. این معقولات، عروضشان ذهنی ولی ...
6
... اولیه می‌باشد. ... مفاهیم فلسفی ... مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی مانند مفهوم علت و ... دسته اول هستند معقولات ثانیه خوانده می‌شوند و همین معقولات ثانیه فلسفی است که ... بدیهیات اولیه منطق و موضوعات غالب مسائل فلسفه ...
7
... مفاهیم ماهوی، حقیقی یا معقولات اولی مانند مفهوم انسان ... معقولات ثانیه که خود این دسته، بر دو قسم فلسفی و ... اصطلاح فلسفی به این مفاهیم، معقولات اولی می‌گویند. معقولات اولی ... مفاهیم اعتباری، معقولات ثانیه فلسفی و به دسته سوم، معقولات ثانیه منطقی می ...
8
... که مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) و قضایای ... مفاهیم اعتباریّه و معقولات ثانیه اعمّ از منطقی و فلسفی است. طبق ... همچنین مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) که از ... مختلفی اعمّ از معقولات اولی و معقولات ثانیه فلسفی قرار می‌گیرد؛ ...
9
... مفهوم علت و معلول از معقولات ثانی فلسفی است که بیانگر نحوه ... . همچنین مفاهیم مزبور از قبیل معقولات ثانیهٔ منطقی نیز نیستند؛ زیرا ... . پس این مفاهیم از قبیل معقولات ثانیهٔ فلسفی هستند و بهترین شاهدش این ...
10
... قید سوم (منوط نبودن تعقل آن به تعقل امر دیگر) سایر ... زیرا سایر معانی امکان از معقولات ثانیه فلسفی و مفاهیم غیر ماهوی است ... مفهومی انتزاعی و از معقولات ثانیه می‌باشد و منظور ... و عرض از معقولات ثانیه فلسفی است نه از قبیل معقولات اولی و مفاهیم ...
133 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار