5651 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... است. ... اقسام مجهولات ... بیان طریق استنباط مجهولات، غرض اصلیِ فن ... معلوم شود. ... اکتساب مجهولات ... 1. اکتساب مجهولات تصوری از طریق ... قابل توجه نیست. اکتساب مجهولات تصدیقی به وسیله معلوماتی ... برگرفته از مقاله «اکتساب مجهولات تصدیقیه»، تاریخ بازیابی1395/11/ ...
2
... رساندن به علم به جهل و جهالت بکشاند و از این ... از منظر او منطق ارسطویی جهالت‌های ما را برطرف نمی ... اساسا وسیله‌ای برای کشف مجهولات نبود، بلکه صرفا ابزاری ... دکارت و بیکن وسیله کشف مجهولات نبود و فایده آن ... به نظر بیکن روش کشف مجهولات “تجربه” و مشاهده بود ...
3
... . چون هدف این صناعت کشف مجهولات در هر یک از علوم ... ریاضی است، و راه کشف مجهولات در هر یک از علوم ... بادی امر نحوۀ روابط میان مجهولات و معلومات آن را در ... خلاصه کند و نسبت میان مجهولات و معلومات آن و خواصی ... تا کار به دست آوردن مجهول بر او آسان شود؛ و ...
4
... نفس یکباره بر مطلوب و مجهول عالم گردد و حد وسط ... انتقال ذهن از معلوم به مجهول» و گاه با «حرکت ... حدس، که دو وسیله شناخت مجهولات تصوری و تصدیقی است، این ... فکر گاه از دستیابی به مجهول ناتوان است و ممکن است ... کم بدین‌گونه است که مجهولاتِ به دست آمده از معلومات ...
5
... دینار - چگونگى‌ استخراج‌ مجهولات عددی‌، که‌ شمار آن‌ مجهولات از معادلات‌ جبری ... ‌ بیشتر باشد و این‌ مجهولات متعدد را حساب‌ درهم‌ و ...
6
... که موجب معلوم شدن تصور مجهولی می‌شود. ... مباحث منطق ... برای معلوم ساختن تصورات مجهول است، و حجت برای ... معلوم ساختن تصدیق‌های مجهول. ... تصورات ... بر دو نوع ... ، طریق حصول تصورِ مطلوب (مجهول)، قول شارح است که به ... تعریف، رسیدن به تصور مجهول تنها از طریق تصور ...
7
... و گاه عادات و رسوم جاهلیت معاصر نزول قرآن، از ... معانی آیات مربوط به رسوم جاهلی و احوال گذشتگان ممکن ... که برای راسخان در علم، جهل بدان شایسته نیست) برخوردی ندارد ... طور که سکوت در مقابل مجهولات، پسندیده و لازم است ... شخصی با علم قرآن مجهولات خود را برطرف می‌کند ...
8
... که انتساب آن به شرع مجهول بوده و یا عدم انتسابش ... را بداند و چه جهل بسیط یا جهل مرکب داشته باشد، معذور ... و بیان پاسخ شریعت به مجهولات و سؤالات تازه پیدا شده ... صحیح شرعى به سؤالات و مجهولات تازه پیدا شده و عرضه ...
9
... هر کس متناسب است با مجهولات وی. این بدان سبب است ... که معلوم شدن هر مجهولی، دانش‌های پیشین را دگرگون ... . تا اسرار جهان و همه مجهولات آدمی کشف نگردند، هیچ یک ... علم جدا شود، چیزی جز جهل نمی‌ماند. علم هرگز نسبیت ... قوام و دوام دارند و جهل به بخشی از آنها، بخش ...
10
... دیگر به حجم عظیم مجهولات و ناچیزی علم بشری ... علم خداست. درک حجم عظیم مجهولات و ناچیزی علم بشر، ... متشابهات قرآن به اعتراف به جهل و عجز کشاند تا ... دون الغیوب الاقرار بجملة ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب، ... مقام عجز و اعتراف به جهل در برابر متشابهات، ؤ دوم ...
5651 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار