29 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... این اقسام، سجع متماثل است. در سجع متماثل دو فاصله، به ... وجه اشتراک ... وجه اشتراک سجع متماثل و سجع مرصع، وجود مقابله ... همسان نبودن قافیه در سجع متماثل، و یکسان بودن آن ... است. و نسبت سجع متماثل به سجع مرصع، مثل ... متوازی است. وجه اشتراک سجع متماثل وسجع متوازن نیز، ...
2
... حرف اول و دوم متماثل باشند مانند: قد دخلوا ... قرار داشته باشند، خواه متماثل یا متجانس یا متقارب ... قسم است: متماثل ـ متجانس ـ متقارب. ادغام حروف متماثل: هر گاه ... ـ ح) یا (غ ـ خ). ... متماثل ... به معنی همانند است و ... حرف مانند هم را متماثل می‌گویند مانند: حرف ...
3
... است؛ حال آنکه بسیاری از متماثل ها دارای احکام متباین و ... بسیاری از اشیای متفاوت، احکام متماثلی دارند و این بیانگر این ... تصور خودش که موضوعات متماثل باید احکام متماثل داشته باشند، چنین گمان ... از نظر عقل باید احکام متماثلی داشته باشند، احکام متخالفی دارند ...
4
... آن‌ها، به متقارب، متجانس، متماثل و متباعد تقسیم شده‌اند ... - و)، (ج- ش- ی). ... حروف متماثل ... متماثل به معنای همانند و مثل ... هم است و به حروفی متماثل گفته می‌شود که در ... دو حرف مانند هم را متماثل می‌گویند و این حالت ...
5
... با مقاطع دارای حروف متماثل است. ... اقسام فواصل ... فواصل در ... پیدا می‌کند: 1. فواصل متماثل: در این قسم، حروف مقاطع ... ، متماثلهستند، مثل: (والطور وکتاب مسطور ... قرآنی، برگرفته از مقاله «فواصل متماثل». ...
6
 
7
... از دو امر متساوی و متماثل را بدون غایت و مقصد ... یکی از دو چیزی که متماثل اند، بدون هیچ علتی ...
8
... صحیح است که دو ماهیت متماثل در محل سومی موجود شوند ... چنین نیست که دو ماهیت متماثل در محل سوم وجود پیدا ... این صورت میان دو ماهیت متماثل، تمایز برقرار می‌شود و ...
9
... ، زيرا كون اول و دوم متماثل اند ، از آنجا كه كون ... «ابويعقوب» معتقدند كه «اكوان» يا متماثل اند و يا متخالف ، اين ... اند بعضى اكوان با هم متماثل اند و برخى متضاد ، شيخ ...
10
... ‌های قرآن سجع (قرآن) سجع متماثل سجع متوازن (ادبیات) سجع متوازی ... فواصل آیات فواصل متقارب فواصل متماثل فواصل متوازن فواصل متوازی فواصل ...
29 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار