3420 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
1
... می‌کند: مبادی تصوری (حدود علم)؛ و مبادی تصدیقی. ... مبادی تصوری ... مبادی تصوری مشتمل بر ... از جهت قوّه بودن آن. ... مبادی تصدیقی ... مبادی تصدیقی علوم شامل مقدمات بیّن (علوم ...
2
... مبادی استحباب مبادی استعدادی مبادی اشتقاق مبادی اصول فقه مبادی اعتباری مبادی انتزاعی مبادی بالقوه مبادی تصدیقی اصول فقه مبادی ...
3
... دو قسم هستند: مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. ... مبادی تصوری ... مبادی تصوری، حدود اشیائی است ... و عَرَضی ذاتی. ... مبادی تصدیقی ... مبادی تصدیقی، مقدماتی هستند که قیاسات آن ... می‌باشند. ... مبادی تصدیقی به اعتبار پذیرش آنها ... مبادی تصدیقی هر علم به ...
4
... علم هستند و مبادي خود به مبادي تصوري و مبادي تصديقي تقسيم مي‌شود ... . مراد از مبادي تصوري، ... آن است و مقصود از مبادي تصديقي، اصول موضوعه و پذيرفته‌ ... در خود آن علم و مبادي تصديقي معمولاً در علوم ديگر ...
5
... را به مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم می‌کنند. ... مبادی تصوری و تصدیقی ... مبادی تصوری ... مقدمه مطرح می‌شود ولی مبادی تصدیقی علوم مختلف‌اند و غالبا ... دانست. 2- فلسفه متکفل اثبات مبادی تصدیقی سایر علوم است و این ... و این همه را مبادی تصوری و تصدیقی علم می‌نامند. 4 ...
6
... تعریف می‌شود. و اما مبادی تصدیقی علوم بر دو قسم است ... . و اما قسم دوم از مبادی تصدیقی یعنی اصولی که مبنای اثبات ... تعریف و اثبات است. 4. مبادی تصدیقی فلسفه را فقط بدیهیات اولیه ... علوم‌اند که برای اثبات مبادی تصدیقی نیازمند به آن می‌باشند ...
7
... مى‌شود. مبادى، به تصديقات (مبادى تصديقى) و تصورات (مبادى تصورى) تقسيم ... مى‌شود. "ابتناء" در تصديقات ... آنها بيان مى‌شود. مبادى تصديقى بر دو قسم است: ... بخشى از قسم اخير مبادى تصديقى است که در دادن ...
8
 مبادی تصدیقی اصول فقه ، مقدمات تصدیقی برای علم اصول فقه می‌باشد. ... تعریف ... مبادی تصدیقی اصول ... فقه ، مقابل مبادی تصوری اصول فقه بوده ... اسلامی، ص682، برگرفته از مقاله «مبادی تصدیقی اصول فقه». ... مبادى_اصول_فقه‏
9
... عقلی مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق می‌پردازد. مبادی تصوری همان ... داخل علم است و مبادی تصدیقی، اصول و مبانی‌ای که ... ) و همان‌گویانه (Tautological) صادق است، یا ترکیبی (Synthetic) است ... که چنین باوری را صادق بدانیم. عوامل گوناگونی مؤیّد ...
10
... . مقدمه شامل مباحث مبادی تصوری و تصدیقی، باب اول مسائل ... . در مقام دوم که مبادی تصدیقی لغوی است، مباحث حقیقت ... و در مقام سوم که مبادی تصوری احکام است مباحث ... . در مقام چهارم که مبادی تصدیقی احکام است، مباحث قصد ... را، اگر چه از مبادی لغوی باشد، چون در ...
3420 نتيجه يافت شد  (0.13 ثانیه)
جعبه ابزار