8 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
1
... ‌ (ریاض‌ ۱۴۱۹) اثر فهدبن عبدالرحمان‌بن‌ سلیمان‌ رومی ؛ فصول‌ فی اصول ... ‌ فرحات‌، کویت‌ ۱۴۰۵/۱۹۸۴. (۱۷) فهدبن عبدالرحمان رومی، بحوث‌ فی اصول‌ التفسیر و ...
2
... ‌ می‌نمایند، چنانکه‌ به‌ نظر رومی بین‌ این‌ تفاسیر و کتب ... والمفسّرون‌، قاهره‌ ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. (۱۳) فهدبن عبدالرحمان رومی، اتجاهات‌ التفسیر فی القرن‌ الرابع ...
3
... از: تفسیر ابوبکر عبدالرحمان‌بن‌ ابوبکر عبدالرحمان‌بن‌ کیسان‌ الاصمّ ... تفسیری داشته‌ که‌ سیوطی ... بیروت‌ ۱۴۰۸/۱۹۸۷. (20) فهدبن عبدالرحمان رومی، بحوث‌ فی اصول‌التفسیر و ... تهران‌ ۱۳۸۰ ش‌. (26) عبدالرحمان‌بن‌ ابیبکر سیوطی، الاتقان‌ فی ...
4
... ، ۱۳۴۷ ش‌. (۸۶) فهدبن عبدالرحمان رومی، اتجاهات‌التفسیر فی القرن‌الرابع ... علوم‌القرآن‌، چاپ‌ یوسف‌ عبدالرحمان مرعشلی، جمال‌ حمدی ذهبی، ... تهران‌ ۱۳۶۹ـ۱۳۷۲ ش‌. (23) عبدالرحمان‌بن‌ ابی بکر سیوطی، الاتقان ... تهران‌ ۱۳۶۲ ش‌. (33) عبدالرحمان عک‌، اصول‌التفسیر و قواعده ...
5
... کشّاف‌ اصطلاحات ‌الفنون‌ والعلوم‌. (27) عبدالرحمان‌بن‌ محمد ثعالبی، الجواهرالحسان‌ فی ... ‌ استرآبادی، شرح‌ شافیهابن‌الحاجب‌. (42) فهدبن عبدالرحمان رومی، بحوث‌ فی اصول‌التفسیر و ... ‌. (45) زمخشری، تفسیر کشاف. (46) عبدالرحمان‌بن‌ ابیبکر سیوطی، الاتقان‌ فی ...
6
... اضواءالبیان‌ فی ایضاح‌القرآن‌؛ عبدالرحمان‌بن‌ ناصر آل‌سعدی الناصری ... و همسر امین‌ خولی، عایشه‌ عبدالرحمان بنت‌الشاطی (متوفی 1377 ش ... ‌. (44) محمد رشیدرضا، تفسیرالمنار. (45) فهدبن عبدالرحمان رومی، اتجاهات‌ التفسیر فی القرن‌ الرابع ...
7
... هنگام‌ هارون گفت: از پیش رویم برو! و گفت: اگر او ... آمد. ... ابراهیم بن هدبه بصری ... ابراهیم بن هدبه بصری؛ دروغگویی که اباطیل ... جعلی است. ... عبدالله بن عبدالرحمان کلبی ... عبدالله بن عبدالرحمان کلبی اسامی؛ از ... و گفت: برخیز نزد پیامبر برویم؛ و آن دو از پیامبر ...
8
... ثلاثة ايام ‌بلي اليها. عبدالرحمان بن عوف برخاست و در ... فضل بن عباس در را برويم گشود، گفتم: مردم با ابوبكر ... مي‌كرد. وي در كتابتهديب التهذيب نيز از يونس ... تا به پيشگاه خدا روم و حساب خويش بدانم.» و ... فضل بن عباس در را برويم گشود، گفتم: مردم با ...
8 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار