12395 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
1
... مردم، شیوه معیشت، ویژگی‌های فرهنگی جامعه، نظام سیاسی حکومتی و اقتدار ... بوی بوم‌زیستی و قلمرو اجتماعی و فرهنگی جامعه پیوند نزدیک داشته باشند ... همین رابطه میان خصلت‌های فرهنگی ـ اجتماعی دو محیط برقرار است، به ...
2
... موضوع میراث فرهنگی موضوعی فاقد سرمایه اجتماعی بوده، از سوی جامعه‌ی نخبگان ... اندیشمندان حوزه‌ی فرهنگ و حقوق فرهنگی باقی ماند که مجموعه‌ی حقوق ... شما تمدن آیا زاده‌ی فرهنگ جامعه است که در این صورت ... میراث فرهنگی ریشه در فرهنگ یک جامعه دارد و اگر ما بحث فرهنگ بکنیم ...
3
... تلقی گردد. این مطلب که فرهنگ مجموعه رفتارهای اکتسابی است، بسیار ... آن می‌دانند. زیرا فرهنگ مجموعه ارزش‌ها و آیین‌های ... فرهنگ را به فرهنگ مادی و فرهنگ غیرمادی تقسیم کرده‌اند. فرهنگ مادی به مجموعه ... تصدی امور اجتماعی. «اجتماعی و سیاسی بودن» خصوصیت دیگر فرهنگ و تمدن ...
4
... نشان دهنده ناخودآگاه فرهنگی جامعه است. لباس پوشیدن، نشانه اجتماعی بودن انسان است ... به بیولوژیکی یا روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کرد. ... فرآیند مکمّل یعنی انتقال میراث فرهنگی اجتماعی و رشد و تکامل ... رفتاری ناهمسو با اقتضاهای فرهنگ جامعه و ضعف نظام‌های ...
5
... و در درجه دوم فرهنگ اجتماعی اسلامی است. آنچه که ... به جلو هویت فرهنگی جامعه، همه ارکان اجتماعی و سیاسی نیز ... آن گاه که کار عناصر فرهنگ جامعه دینی گرفتار آسیب و آفت ... با زیست محیط فرهنگی جامعه یک‌جا جمع کنیم به این ... مدرن بر توسعه و فرهنگ جامعه به راحتی امکان‌پذیر ...
6
... ایجاد حرکت و پویایی در فرهنگ جامعه ... همان گونه که سفر ... سبب حرکت و پویائی در فرهنگ جامعه میزبان باشد. ... وارد کردن ... رسیدن به هدفهای فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ما کافی است ... درتبلیغات جهانگردی جو فرهنگی و اسلامی جامعه خود را نمایش بگذاریم ...
7
... پاسخ گفت. پس نهادهای فرهنگی جامعه وظیفه دارند با آگاهی‌بخشی ... شده، با این معضل اجتماعی برخوردی فرهنگی داشته باشد. شناخت ... این پدیده با دیگر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود ... فرهنگ و اجتماع ... ناهنجاری های اجتماعی ... فقه ...
8
... ‌ها و دستاوردهای ارزشی و فرهنگی جامعه تمام شود و این پاسداشت ... هشداری به مدیریت تبلیغ و فرهنگ جامعه می‌فرمایند: «ما و همه ... . ... نبود آشنایی با فرهنگ اجتماعی ... فرهنگ درون‌مایه اصیل هر جامعه‌ای است. بی ... و دیگر ارکان فرهنگی جامعه که سخت ریشه در فرهنگ ناب دینی دارد ...
9
... های اصلی مصرف در بستر فرهنگ جامعه شکل می‌گیرد؛ دوم ... طور کامل به فرهنگ، سبک زندگی و الگوی فرهنگی جامعه وابسته است. ... پایدار، نتیجه فرهنگ جامعه است. ... ویژگی فرهنگ ... در حقیقت اگر فرهنگ را محیط ... ج. برای تغییر رفتارهای اجتماعی، باید فرهنگ جامعه تغییر کند. در نتیجه ...
10
... ‌های اداری، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فرهنگی و آموزشی شامل حوزۀ ... اصلاح و بازسازی فکری و فرهنگی جامعۀ خود برآمدند. نخستین خاستگاه ... ‌ای برای شناساندن حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ایجاد ... مساجد بریتانیا»، «شورای ائمۀ جماعت مرکز فرهنگی اسلامی مسجد ریجنتس»، برای ...
12395 نتيجه يافت شد  (0.04 ثانیه)
جعبه ابزار