7112 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
1
... ، علم فقه اختصاص به علم اجتهادی دارد همچنان که عنوان فقیه اختصاص به عالم مجتهد ... دارد نه عالم ... مقلد. ... تعریف اجتهاد ... اجتهاد از دو جهت ...
2
... محقق اردبيلى كه اصل اجتهاد و مقام بلند علمى، فقهى، اصولى و ... هاى ديگران گشودن از مجتهد داراى لياقت علمى و از فقيه برخوردار ... فقيهان است . او كه در علم مجتهدى مسلم و فقيهى با دقت ... داشت. فقيه و مجتهد برخوردار از لياقت لازم علمى بر اساس معيار ...
3
... بیان معنای اصطلاحی اجتهاد می‌گوید: «اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با متد وروش ... با آفات فهم شریعت. ... تقسیمات اجتهاد ...علما و فقهای تشیع و تسنّن ... به اعتباری دیگر، فقها و علما اجتهاد را به دو قسمت به ...
4
... ‌المقدمه است، و بدون این علوم، اجتهاد ممکن نیست.از آنجا که ... اما لزوم دانستن این علم برای اجتهاد در علم اصول، از مباحثی است ... دارند، لذا مجموعه این علوم جزو علوم اصلی برای اجتهاد به شمار می ... کند. بنابراین مباحث علوم قرآنی جزو علوم پایه برای اجتهاد به شمار نمی ...
5
... اقوال، که بخشی از فعالیت اجتهادی است، نیازی نداشتند. البته گاه ... این دوره هم عالمان مجتهد بوده‌اند، و هم عالمان بسیاری که نام ... بسیاری، خودآگاه و ناخودآگاه به اجتهاد فرو رفته‌اند؛ مثلاً فتوایی ... از مقاله روش شناسی اجتهاد. ... فقه ... اجتهاد و تقلید رده ...
6
... استادان و مجتهدان حوزه‌های علمیه، دروس اجتهادی خود را در علم اصول، بر ... اعتبار علمی حوزه علمیه نجف به علوم نقلی، به ویژه فقه و اصول، اجتهاد ... نگرشی جدید به مبانی اجتهاد تحوّلی شگرف در علم اصول به وجود ... اسلامی 1920 عراق و نقش علمای مجاهد اسلام، قم: دارالفکر، (بی‌ ...
7
... اجتهاد، علوم حدیث ، درایه ، رجال . ... علوم اجتهاد ... از جمله علوم مقدماتی دیگر برای اجتهاد علوم ... این رو مطمئناً این علم جزو علوم پایه برای اجتهاد و استنباط خواهد ... اهمیت و لزوم هر علم از علوم مبنایی اجتهاد با توجه به روش ...
8
... هرچند مطلوب مجتهد حکم واقعی است که جاهل و عالم در آن ... مشترک‌اند، ولی حاصل اجتهاد مجتهد از امارات ... خواهد بود. البته ظن و علم مجتهد، موجب منجز شدن حکم برای ... دانسته‌اند. ... اجتهاد به رای ... عقیدۀ عصمت و علم غیب ، و ...
9
... اثر فراگیری علوم مقدماتی فقه، از جمله علم اصول ، ملکه اجتهاد حاصل می ... از آن‌جا که مجتهد مطلق، بر علوم مقدماتی اجتهاد محیط است، توان ... نظر متجزی، برابر با نظر اعلم مجتهدان زمان حال و یا گذشته ... که در آن باب، مجتهد متزجی اعلم از مجتهد مطلق باشد، زیرا بنابر ...
10
... و سطوح عالی، تکمیلی، اجتهادی و تخصصی علوم فقه، اصول، تفسیر ، حدیث ... به تبریز ... علامه علیاری پس از آنکه به مرتبه اجتهاد رسید و ... مرجعیت عامه، وقتی مقام بلند علمی، اجتهادی، رجالی و حدیثی شاگردش علیاری ... نجف بهره‌های علمی برد و به مقام اجتهاد فقهی رسید و ...
7112 نتيجه يافت شد  (0.06 ثانیه)
جعبه ابزار