227 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است ... زمانی هست و هم علیت مانند علت تامه زمانی و معلول ... از اجزاء علت تامه بشمار نمی‌آیند و علت تامه از فاعل ... لحظه وجود نیازمند به علت تامه است زیرا ملاک نیاز ... بالعرض هستند که از اجزاء علت تامه بشمار نمی‌روند. ... منبع ...
2
... ، همانند علم تفصیلی به گونه علت تامّه. و امّا جناب خوانساری، علم ... . گیریم علم اجمالی، علّت تامه تنجز باشد، آیا علت تامه نسبت به واجب بودنِ ... تفصیلی نیست تا این‌که علت تامه تنجز تکلیف باشد. بنابراین، ... ، معلولِ به دست آوردن علت تامه آن است و علت تامه عبارت است از ...
3
... قسم، یا موجود متقدم علت تامه متاخر است که تقدم متقدم ... عقلی را تقدم به علیت می‌گویند. ... ویژگی علت تامه ... ا. اگر معلول ... در فرض وجود علت تامه ، ضروری است؛ رابعا: وجود علت در فرض وجود ... علت تامه و میان دو علت تامه، معیت علی وجود ندارد؛ زیرا این دو علت تامه ...
4
... متأخر (معلول) است نه علت تامه آن به نظر صدرالدین شیرازی ... تقدم به علیت ... تقدم به علیت، به معنای تقدم وجوب علت تامه بر وجوب ... علیت ... معیت به علیت، مثل معیت دو معلول یک علت تامه است. معیت دو علت تامه ... ممکن نیست زیرا دو علت هیچگاه ...
5
... نسبت ضروری معلول با علت تامه دانسته‌اند یعنی هر گاه ... داد. ... تحقق علت تامه ... در صورتی که علت مرکب از چند ... بدون یکی از اجزاء علت تامه بمعنای عدم تاثیر جزء ... هنگامی که همه اجزاء علت تامه تحقق یافت وجود معلول ... فاعل جزء اخیر از علت تامه است‌ یعنی با اینکه ...
6
... تخلف معلول از علت تامه لازم نیاید، زیرا اگر علت تامه قدیم و ثابت ... معلول از علت تامه اش لازم می‌آید. پس بناچار علت تامه نیز باید ... متغیر و حادث و خود دارای علت تامه‌ای ... ) پذیرش جواز تخلف معلول از علت تامه برای احتراز از تسلسل باطل ...
7
... معلول‌های متوالی که همگی علتِ تامهٔ عضوِ پایین‌تر نیز هستند ... ء آن مجموعه بنا بر فرض، علتِ تامهٔ عضو پایین‌تر هستند و ... علی و معلولی، با وجود علت تامه، باید ضرورتاً معلولِ آن نیز ... در فرضی است که علتْ تامه باشد؛ چون اگر علتْ ناقصه باشد، وجود ...
8
... شخصی بیش از یک علت تامه نخواهد داشت و به ... اصطلاح اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال ... وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه منافات خواهد داشت. ... مورد ... معلول شخصی از چند علت تامه محال است زیرا که ... لازمه‌اش تخلف معلول از علت تامه می‌باشد. 13. مقتضای ...
9
... می‌رسد که علت تامه‌اش موجود باشد. اگر علت تامه محقق شد وجود ... به عبارتی اختیار آخرین جزء علت تامه فعل انسان است. وجود اختیار ... استدلال کنندگان آن است که علت تامه را بدون اختیار در نظر ... حالی که اختیار آخرین جزء علت تامه است و وجود اختیار نیز ...
10
... معلول‌های متوالی که همگی علتِ تامهٔ عضوِ پایین‌تر نیز هستند ... نظر بگیریم، چون علتِ تامه است، براساسِ قانونِ معیت علت و معلول یا ... سوی علت به سمت معلول)، تنها در فرضی است که علتْ تامه باشد ... ؛ چون اگر علتْ ناقصه باشد، وجود ...
227 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار